آخرت

فراموشی و فراموشکاری از منظر قرآن
10 - آبان - 1399
فراموشی و فراموشکاری از منظر قرآن

فراموشی نقیض ذکر و توجه است؛ یعنی آدمی اگر چیزی را می‌دانست، سپس در اثر عواملی آن را فراموش کرد، گرفتار فراموشی شده است. البته گاه واژه فراموشی به معنای ترک کردن چیزی با علم و آگاهی است، ولی این ...