آخوند خراساني

نقد گزارش آقاي ثبوت درباره حکمراني فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني
12 - آبان - 1399
بخشی از کتاب «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني»
نقد گزارش آقاي ثبوت درباره حکمراني فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني

اشاره آنچه در پي‌ مي‌آيد، بخشي از فصل ششم کتاب «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني» است که توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و دانشگاه معارف اسلامي به صورت مشترک منتشر شده است. قبلا ...

ولايت و حکمراني فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني
11 - آبان - 1399
ولايت و حکمراني فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني

اشاره آنچه در پي‌ مي‌آيد، بخش‌هايي از فصل چهارم کتاب «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني» است که توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و دانشگاه معارف اسلامي به صورت مشترک انتشار يافته است.     مقدمه متن اصلي ...