آزادى

عوامل شکل گیری  و گسترش جنبش های فمنیستی در غرب
۱۷ - دی - ۱۳۹۹
عوامل شکل گیری  و گسترش جنبش های فمنیستی در غرب

پس از صنعتى شدن كشورهاى غربى، سرمايه‌داران و كارفرمايان به جست و جوى نيروى كار ارزان برخاستند و چون زنان تا آن زمان و در آن ممالك، درآمدى نداشته، به طور طبيعى مى‌پذيرفتند كه مزدى كم‌تر از مردان به آنان ...