آزادی مسئولانه | فکرت

تحقق عدالت در «تقویت آزادی مسئولانه»
۲۶ - مرداد - ۱۳۹۹
تحقق عدالت در «تقویت آزادی مسئولانه»

برای عدالت حداقل می توان دو معنای اصلی در نظر گرفت:   1- وضع کل شی فی موضعه: علی(ع) در پاسخ به این سؤال که عدل بهتر است یا جود بیان می دارند که: «عدالت کارها را بدانجا می‌نهد که باید و بخشش ...