آزمایش فکری

سپردن مرگ و زندگی انسانها به دست الگوریتم‌ها
۹ - آبان - ۱۳۹۹
سپردن مرگ و زندگی انسانها به دست الگوریتم‌ها

از جمله مشخصه‌های دوره آنتروپوسین که در آن بشریت سرنوشت سیاره زمین را شکل می دهد، تهدیدات موجودیتی است. تهدیداتی که طرح های اقدامی نظیر «اهداف توسعه پایدار» سازمان ملل  حل و فصل برخی از آنها را هدف گرفته اند. ...