آموزش و فرهنگ

مدیریتِ دولتیِ فرهنگِ فدرالیِ مردمی
۷ - دی - ۱۳۹۹
مدیریتِ دولتیِ فرهنگِ فدرالیِ مردمی

کشور کانادا دارای 10 ایالت و 2 قلمرو می‌باشد و به صورت فدرالی اداره می‌شود و قوای قانونی این کشور در دو سطح فدرالی و ایالتی تقسیم شده است. در تقسیم‌بندی اساسی و اولیه‌ای که در قانونی اساسی کانادا در ...