آنسکوم

سه میراث دارِ ویتگنشتاین
2 - اردیبهشت - 1400
سه میراث دارِ ویتگنشتاین

متن زیر یادداشتی است که محمد سعید عبداللهی دانش آموخته حوزه و کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران با عنوان سه میراث دارِ ویتگنشتاین درباره کارهای سه شاگرد مهم ویتگنشتاین نوشته است: «تصمیم و تمایل دارم که آقای ریس، خانم آنسکوم ...