آگاه‌سازی

بررسی ماهیت اقتصاد رسانه
۲۵ - تیر - ۱۳۹۹
بررسی ماهیت اقتصاد رسانه

نقش رسانه در جهت دهی و مدیریت افکار عمومی به همراه خوی منفعت طلبی بشر برای بدست آوردن منافع و ثروت بیشتر بیانگر اهمیت بحث و گفتگو در رابطه با  «اقتصاد رسانه» است. این مبحث با وجود اهمیتی که دارد ...