آیت الله آخوند خراسانی

هویت اجتماعی، طرح انسجام و افتراق
۱۳ - آذر - ۱۴۰۰
هویت: بخش چهارم
هویت اجتماعی، طرح انسجام و افتراق

عدم دخالت بیگانه به چه معنی است؟ یکی از کارکرد‌های ویژه هویت، مقوله ایجاد انسجام و افتراق است. هویت اجتماعی، رمز پیوند یک گروه و همچنین غیریت سازی میان آنان و دیگر اقوام است. به عبارت دقیق‌تر، هویت به معنای تام ...