آیت الله طالقانی

مخالف مارکسیسم و لیبرالیسم
۲۴ - شهریور - ۱۳۹۹
مخالف مارکسیسم و لیبرالیسم

یکی از شخصیت‌های برجسته روشنفکری دینی در دوران معاصر، فقیه مجاهد آیت‌الله سیدمحمود طالقانی(ره) است؛ مجاهدی که بخش زیادی از عمر خود را به مبارزه با ظلم اختصاص داد و به تعبیر امام راحل(ره) یک‌عمر در جهاد و روشنگرى و ...