ابتذال پژوهشی

علوم انسانی و اجتماعی با رکود مواجه است(بخش اول)
۱ - بهمن - ۱۳۹۹
علوم انسانی و اجتماعی با رکود مواجه است(بخش اول)

تالیفات علوم انسانی هر جامعه نشانه‌ای از وضعیت تفکر و اندیشه در آن است. اگر بر این مبنا به تولیدات علوم انسانی کشور در دهه‌های گذشته نگاه ‌کنیم، در می‌یابیم با وجود افزایش تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم انسانی و ...