ابتلاء

درمان بیماری‌های جسمی ‌از نظر قرآن
۱۴ - مهر - ۱۳۹۹
درمان بیماری‌های جسمی ‌از نظر قرآن

بیماری‌های جسمی‌بیماری‌هایی است که گاه موجب مرگ انسان می‌شود؛ زیرا خدا از طریق بیماری انسان را از دنیا به آخرت منتقل می‌کند تا در برزخ زندگی برزخی خود را آغاز کند. البته بسیاری از بیماری‌ها درمان پذیر است و موجب ...