ابراهیم آزادگان

نظام سرمایه‌داری اعتراضات را به نفع خودش مصادره می‌کند
14 - آذر - 1401
استاد دانشگاه شریف در گفت‌و‌گو با فکرت:
نظام سرمایه‌داری اعتراضات را به نفع خودش مصادره می‌کند

مطالبات قشر دانشجو معمولاً پیرامون خیر جمعی و ایده‌‌آل‌‌های اجتماعی است و باید با این نگاه به آن خیره شد. اگر به این نوع نگاه که اتفاقاً بخش مثبت فعالیت‌‌های دانشجویی است بی‌توجهی شود، آن‌‌وقت ممکن است رسانه‌‌های متفاوت به ...

فلسفه‌ورزی؛‌ راه رشد و آزادی بشر
11 - تیر - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر ابراهیم آزادگان؛
فلسفه‌ورزی؛‌ راه رشد و آزادی بشر

از دیرباز این مسئله که فلسفه و اندیشه به چه میزان در مسائل اجتماعی و سیاسی تاثیر و دخالت دارد، از چالشی‌ترین موضوعات بوده است. «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌ برای پاسخ به این چالش به سراغ دکتر ابراهیم آزادگان، ...