ابزارهای نظارتی | فکرت

ابزارهای نظارتی و مراقبتی خداوند بر انسان
۱۸ - آبان - ۱۳۹۹
ابزارهای نظارتی و مراقبتی خداوند بر انسان

انسان؛ زیرنظر دوربین‌های مداربسته خداوند از نظر آموزه‌های قرآن، هر انسانی در دنیا از جهات گوناگون تحت نظارت و مراقبت شدید است تا کوچک‌ترین جزئیات فکری و عملی او ثبت و ضبط و بر اساس آن داوری شود. انسان در طول زندگی ...