ابوریحان بیرونی

عاشورا در آثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان بیرونی
6 - شهریور - 1401
یادداشتی به قلم دکتر حسن بلخاری قهی؛
عاشورا در آثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان بیرونی

الف: از جمله ادلّه شیعی بودن (و نه اسماعیلی یا زیدی بودن زیرا در فصل پنجم آثارالباقیه، انتقاداتی جدّی بر آنان دارد) ابوریحان بیرونی (440ـ362 هـ.ق) نوع روایت این دانشمند بزرگ ایرانی در باب عاشورا و واقعة غدیر و نیز ...

علم مطالعه تکثرها
17 - اسفند - 1399
علم مطالعه تکثرها

در تقویم آکادمیک جهانی، سومین پنجشنبه ماه فوریه به عنوان «روز جهانی مردم شناسی» نامگذاری شده است. البته در تقویم ایرانی هم روز ۱۳ شهریورماه که روز تولد ابوریحان بیرونی است به عنوان روز مردم شناسی یا انسان شناسی نامگذاری ...