احادیث اهل بیت

نقدی بر کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه
۱۳ - شهریور - ۱۴۰۰
نقدی بر کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه

گام اول: مکتب تفکیک، یک جریان فکری نوظهوری است که مدعی جداسازی سه منبع شناخت یعنی وحی و عقل و شهود، و ناتوانی عقل و شهود از درک معارف دینی و وحیانی است. بر این اساس طبق ادعای پیروان این مكتب ...