احکام ثابت

درباره معیار بازشناسی احکام ثابت و احکام تغییرپذیر(بخش دوم)
۲۰ - اسفند - ۱۳۹۹
درباره معیار بازشناسی احکام ثابت و احکام تغییرپذیر(بخش دوم)

بازشناسی احکام ثابت از احکام متغیر، یکی از مسائل مهمی است که متفکران مسلمان از دیرباز به آن اهتمام داشتند. هیچ تردیدی نیست که برخی از احکام صادر شده از نبی (ص) یا امام (ع)، احکام متغیر و ولایی هستند ...

معیار بازشناسی احکام ثابت و احکام تغییرپذیر (بخش اول)
۱۹ - اسفند - ۱۳۹۹
معیار بازشناسی احکام ثابت و احکام تغییرپذیر (بخش اول)

بازشناسی احکام ثابت از احکام متغیر، یکی از مسائل مهمی است که متفکران مسلمان از دیرباز به آن اهتمام داشتند. هیچ تردیدی نیست که برخی از احکام صادر شده از نبی ص یا امام ع، احکام متغیر و ولایی هستند ...