اخبار نشر | فکرت

نشر سنتی و نویسنده‌هایی که جهانی فکر نمی‌کنند
۲۳ - مهر - ۱۳۹۹
نشر سنتی و نویسنده‌هایی که جهانی فکر نمی‌کنند

درحال چرخیدن در نمایشگاه کتاب مسکو بودم و غرفه به غرفه می‌گشتم تا اینکه چشمم به اسم آشنایی خورد و ایستادم و چند نفری را دیدم که با ناشر درحال صحبت هستند و از کتاب می‌پرسند و همین باعث شد ...