ارتباطات دینی

نقش رسانه‌ها در نشر فرهنگ ناب اسلامی در جهان معاصر
۲۷ - آذر - ۱۴۰۰
نسبت رسانه و گسترش فرهنگ اسلام
نقش رسانه‌ها در نشر فرهنگ ناب اسلامی در جهان معاصر

امروز عصر نوینی از تاریخ زندگی و روابط انسان‌ها آغاز شده است؛ عصری که به نام «عصر ارتباطات» شناخته می‌شود و آدمیان به این باور رسیده‌اند که از دست و زبان ارتباطات، هر عملی ساخته است. انسان امروز بیش از ...