ارتش پهلوی

کاغذ را بعد از خواندن فوراً آتش بزنید
۹ - بهمن - ۱۳۹۹
کاغذ را بعد از خواندن فوراً آتش بزنید

محمود ذکاوت، پژوهشگر تاریخ معاصر طی گزارشی به مناسبت 17دی‌ماه، سالروز فرمان کشف حجاب نوشت:   1- ارتش پهلوی و مقاومت علیه قدرت سیاست‌های دینی و فرهنگی پهلوی اول به‌شدت خصمانه و علیه فرهنگ عمومی جامعه بود و در این میان نیروها و ...