ارزش‌های اخلاقی

تعارض میان علم و دین (بخش دوم)
۶ - شهریور - ۱۴۰۰
مصاحبه با استاد منصور نصیری:
تعارض میان علم و دین (بخش دوم)

آیا علم و دین به معنای واقعی در تعارض هم هستند و گزاره‌های همدیگر را نفی می‌کنند یا نه؟ در جلسه قبل توضیحاتی را عرض کردم که مجدد به صورت خلاصه خدمتم شما بیان می‌کنم: گاهی اوقات دین را به این ...

خدای غیرمتافیزیکی و قدرت تشخیص
۲۹ - فروردین - ۱۴۰۰
خدای غیرمتافیزیکی و قدرت تشخیص

واقعیات ما با سه مجموعه از واقعیات مواجه هستیم: واقعیات عینی: مانند این درخت مقابل من یا نور خورشید، صدای کلاغ، تلألو نور و... واقعیات ذهنی: همه صداها و دیدنی‌ها وارد ساختار ذهنی ما می‌شوند اما این دریافت‌های ذهنی در هرکس حالات مختلف ...