ارزش‌های سینمایی

بررسی فیلم «ناگهان درخت»
۲۷ - دی - ۱۳۹۹
بررسی فیلم «ناگهان درخت»

«ناگهان درخت» بنا بوده روایتگر سه دوره زمانی از زندگی شخصیت اصلی فیلم باشد که مولفه‌هایی همچون مهاجرت، غربت، شاعرانگی، فضاسازی و شخصیت پردازی از تم‌ها و مقولات اصلی آن بوده هرچند به نماد و نمودی درخور نرسیده است.فیلم به ...