ارزیابی

فرآیند محوری یا برآیند محوری در نظام تربیتی
31 - اکتبر - 2020
فرآیند محوری یا برآیند محوری در نظام تربیتی

اهمیت تربیت بر هیچ فردی پوشیده نیست و همه انسان‌ها به نوعی در راستای ایجاد تربیت صحیح می‌کوشند. علمای لغت در تبیین معنای لغوی تربیت می‌گویند: تـربیت یعـنی ایجاد یک چیز به تدریج از حالتی به حالت دیگر تا  به  ...

نقد فیلم از چیستی تا چگونگی!
28 - اکتبر - 2020
نقد فیلم از چیستی تا چگونگی!

تصور کنید سینمایی را که از نقد ساختاری و فرم بهره ای نداشته باشد، بعد از مدتی چیزی از فرم باقی نخواهد ماند چرا که هرکس فرم را مطابق توانمندی‌ها و در بهترین حالت ذائقه خود می‌سازد و دیگر هیچ ...