ارمنستان

بحران قفقاز و مساله «آذربایجان» از دیدگاه سیدحسن تقی‌زاده
۳۰ - مهر - ۱۳۹۹
بحران قفقاز و مساله «آذربایجان» از دیدگاه سیدحسن تقی‌زاده

وضعیت منطقه و بازیگران از جمله وجه‌مشخصه‌های دوران معاصر مساله جدال و منازعه بر سر سرزمین‌ها و مناقشه میان دولت‌ها برای تصاحب آنهاست. البته قبل از دوره معاصر میان ملت‌های مختلف منازعاتی از این دست بوده اما جنس تخاصمات جدید اساسا ...