استاد انقلابی

جدیدترین شماره خردورزی
۹ - شهریور - ۱۴۰۰
شماره نهم: ویژه‌نامه استاد محمدحسین فرج‌نژاد
جدیدترین شماره خردورزی

جهان اجتماعی محمدحسین فرج‌نژاد به‌و‌اقع در امتداد جهان توحیدیِ اسلام قرار داشت و در مقام عمل نیز از این جهان توحیدی تبعیت می‌کرد. حضور در سیستان، کمک‌های متعدد به فقرا، دستگیری علمی و معنوی و مادی از دوستان و شاگردان، ...