استراکچرال | فکرت

نقد فیلم از چیستی تا چگونگی!
۷ - آبان - ۱۳۹۹
نقد فیلم از چیستی تا چگونگی!

تصور کنید سینمایی را که از نقد ساختاری و فرم بهره ای نداشته باشد، بعد از مدتی چیزی از فرم باقی نخواهد ماند چرا که هرکس فرم را مطابق توانمندی‌ها و در بهترین حالت ذائقه خود می‌سازد و دیگر هیچ ...