اسراف و تبذیر

قنـاعت و آثـار آن در زنـدگی
۲۶ - مهر - ۱۳۹۹
قنـاعت و آثـار آن در زنـدگی

بسنده کردن به اندک خویش به‌ویژه در مصارف اقتصادی، در فرهنگ اصطلاحات اقتصادی اسلام به نام قناعت تعبیر شده است. رضایت به داشته‌ها به دور از هرگونه طمع و حرص، از مهم‌ترین فضایل اخلاقی در حوزه مصرف اقتصادی است؛ زیرا ...