اشتراک تکوینی

نظام‌واره معرفتی «هویت زن در اسلام و غرب»
۲۸ - تیر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب: بخش چهارم
نظام‌واره معرفتی «هویت زن در اسلام و غرب»

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، یکی از مهم‌ترین شگردهای ایجاد اختلال‌شناختی در سطح نخبگانی و عمومی، استفاده از راهبرد «تعنت» و «ازدحام اطلاعات» است. تعنت به معنای سئوال‌پیچ کردن، در مورد نخبگان علمی ظاهری غیر عالمانه نمایان می‌سازد ...