اشغال نظامی

مرگ تدریجی رویای براندازی
6 - مهر - 1399
مرگ تدریجی رویای براندازی

دیرزمانی است که جنگ و اشغال نظامی از آخرین راه‌حل‌های مواجهه با کشورهایی به‌حساب می‌آید که دشمن قلمداد می‌شوند. این سخن به‌ویژه درمورد سلطه حاکم بر جهان کنونی درست است که جنگ را مثل دیگر امور به مقوله‌ای عقلانی و ...