اصالت نژاد

تبیین اصالت نژاد در هویت غرب مدرن
۲ - مرداد - ۱۳۹۹
تبیین اصالت نژاد در هویت غرب مدرن

هدف یادداشت حاضر، بررسی مسئله اصالت نژاد در فرهنگ غرب مدرن است. برای تبیین هر مسئله فرهنگی از جمله همین بحث اصالت نژاد به نظریه فرهنگی نیاز داریم. نظریه فرهنگی باید توانایی توصیف و تبیین و نقد جریان‏‌ها و رفتارهای ...