اصلاح اقتصادی

برای اصلاح نظام مالیاتی چه باید کرد؟
23 - فروردین - 1400
برای اصلاح نظام مالیاتی چه باید کرد؟

محمدجواد رضائی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد نوشت: با تأمل بر چهار مانع ذهنی که در این نوشتار از آن‌ها یاد شده، می‌توان زمینۀ گفتگو و اقناع عمومی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم آورد، چرا که متأسفانه در حال حاضر، ...