اطلاق فردیت

درآویختن ایدئولوژیک
1 - تیر - 1399
درآویختن ایدئولوژیک

ایدئولوژی چیست؟ بحث‌ها و اقوال در باب ایدئولوژی کم نیست اما در این سطور معنای مراد شده توسط داریوش شایگان و دکتر رضا داوری‌اردکانی مد‌نظر است و دلیل این گزینش در پی خواهد آمد. ایدئولوژی به بیان شایگان هم «دارای ...