اعتمادسازی

معضله تاریخی نفوذ و زوال خویشتن فرهنگی
8 - مهر - 1399
معضله تاریخی نفوذ و زوال خویشتن فرهنگی

سندِ ۲۰۳۰ از جهاتِ مختلف می‌تواند نمایانگرِ حقیقت‌هایی باشد که شاید برخی از آنها تا پیش از این، چندان در نظرِ بعضی، واضح و روشن نبودند؛ چه «تحمیلِ» این سند، چه «اجرای خاموشِ» آن، چه «مخالفتِ صریح» با آن و…. ...