اقتصادشناختی

جدیدترین شماره خردورزی
۱ - آبان - ۱۴۰۰
شماره دهم: ویژه‌نامه اقتصاد شناختی
جدیدترین شماره خردورزی

بدون شناخت مبانى هستى شناختى، انسان شناختى و شناخت آیین رفتار اقتصادى انسان نمی‌توان به راهکاری جامع برای اقتصاد جهان بشری دست‌یافت. اقتصاد در دنیاى امروز با فرمول‌ها و اهرم‌هاى متأثر از فناوری‌های نوین، در اراده آدمیان و اختیار انسان‌ها ...