اقتصادنا

مالکیت اسلامی برای احیای زمین بود نه برهم‌زدن توازن اقتصادی جامعه
۸ - آبان - ۱۳۹۹
مالکیت اسلامی برای احیای زمین بود نه برهم‌زدن توازن اقتصادی جامعه

در میان متفکران معاصر نام شهید سیدمحمدباقر صدر همواره مورد احترام و توجه اهل اندیشه و صاحب‌نظران حوزه علوم‌اسلامی و نیز علوم‌انسانی بوده است؛ اما تاکنون ایشان را -چنان‌که باید- در قامت «متفکری برای امروز» مورد بحث قرار نداده‌ایم و ...