الجزایر

بازنمایی نقش اتحاد در هویت اجتماعی
۲۹ - آبان - ۱۴۰۰
هویت: بخش سوم
بازنمایی نقش اتحاد در هویت اجتماعی

سخن از اصیل و یا اعتباری بودن جامعه، نزاعی دیرین در میان اندیشمندان را شکل داده است. جدای از این نزاع، جامعه را چه اعتباری بدانیم و چه حقیقی، دارای نحوی از وجود خواهد بود، چرا که وجود است که ...