الهیات اجتماعی

پایان الهی یا بشری تاریخ منتشر شد
۲۱ - بهمن - ۱۳۹۹
پایان الهی یا بشری تاریخ منتشر شد

بازار کتاب ایران چند سالی است که چند اثر خوب و قابل تأمل درباره الهیات اجتماعی و الهیات سیاسی به خود دیده است. از ترجمه نه‌چندان دقیق اما قابل استفاده کتاب «الهیات و نظریه اجتماعی» جان میلبنک (متاله مارکسیست بریتانیایی) ...