امام زمان(عج)

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۶)
۴ - شهریور - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۶)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۴)
۲ - شهریور - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۴)

برای همه ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره۲)
۲۹ - مرداد - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره۲)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری‌شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم پیمان ...