امام زمان | فکرت

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۷)
۵ - شهریور - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۷)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۵)
۳ - شهریور - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۵)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۳)
۳۰ - مرداد - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۳)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره ۱)
۲۸ - مرداد - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره ۱)

برای همه ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم ...