امنیت اقتصادی | فکرت

مقایسه تطبیقی وظیفه دولت در اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی
۹ - دی - ۱۳۹۹
مقایسه تطبیقی وظیفه دولت در اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی

مقدمه نظام‌های اقتصادی ریشه در مکاتب مختلف اقتصادی دارند و در هر کدام از مکاتب نظرات مختلفی مطرح و تشریح می‌گردد، به طور‌کلی می‌توان بیان کرد تمام مکاتب اقتصاد سرمایه‌داری برمبنای توسعه و منفعت بیشتر شکل می‌گیرد. نقش دولت‌ها در مکاتب ...