امیرالمومنین(ع)

معنویت عاشورائی در آموزه‌های حسینی
۱۳ - شهریور - ۱۳۹۹
معنویت عاشورائی در آموزه‌های حسینی

معنویت در فضای فرهنگ وحیانی و جغرافیای معارف اسلامی از مفهوم مقومی به ‌نام «غیب» برخوردار است که موطن حیات معنوی را «عالم باطن» و «جهانِ غیب» و «غیبِ جهان» قرار می‌دهد، غیب و باطنی که احاطه به شهادت و ...