انبوه‌سازی

هویت زن در اسلام و غرب: بخش اول
۲ - تیر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب: بخش اول

قسمت اول: بیان مسئله و وجه مسئلگی پرسش‌های پرشماری در مورد حقوق و منزلت متفاوت زن و مرد در اسلام از یک‌سو و حقوق و منزلت متفاوت زن در اسلام و غرب از سوی دیگر، ذهن حقیقت‌جوی برخی جوانان را تحریک ...