انحرافات جنسی

سلبریتی‌ها و نفوذ تدریجی انحرافات جنسی
3 - جولای - 2021
سلبریتی‌ها و نفوذ تدریجی انحرافات جنسی

تحولات مدرنیته هرچه بیشتر به سمت مادی گرایی گرویده، ارزش‌های انسانی سقوط یافته و در کالایی شدن انسان نمود بیشتری یافته است. ظهور شبکه‌های مجازی متنوع، میل دیده شدن یا تایید اجتماعی منجر به جریانات مثبت و منفی در زندگی ...