اندیشه قدرت

دوگانگی رادیکال و رویکرد ضدساختار
۲۴ - آبان - ۱۳۹۹
دوگانگی رادیکال و رویکرد ضدساختار

رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا در سوم نوامبر 2020 برگزار شد. به همان‌گونه‌ای که انتظار می‌رفت، این دوره از رقابت‌های انتخاباتی با چالش‌های حزبی، اجتماعی و ساختاری روبه‌رو شده است. درباره علت اصلی چالش‌های موجود می‌توان فرضیه‌های مختلف را مطرح کرد. ...