انسان

درآمدی بر شناخت ابعاد نامحدود انسان
7 - مهر - 1400
تبیین ویژگی‌های شناختی معرفتی قیام سید‌الشهداء
درآمدی بر شناخت ابعاد نامحدود انسان

انسان آگاه، انسانى كه هستى و نقش انسان و جهت حركت هستى را شناخته، به اين عقيده مى‏‌رسد كه: در اين كاروان متحرك هستى، ركود كمتر از عقب‏گرد نيست و عقب‏گرد جز «تنهايى» نيست و «تنهايى»، در كوير هستى، جز ...

صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا
21 - شهریور - 1400
صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا

انسان هنوز هم که هنوز است، موجودی ناشناخته است. ابعاد مختلف وجودی، شناخت انسان را سخت نموده است. ساحت‌های وجودی انسان در یک تقسیم کلی به دو قسمت مادی (جسم و بدن) و غیرمادی (معنوی) تقسیم می‌شود. اینکه انسان دارای ...

ضرورت‌های شناخت عاشورا
23 - شهریور - 1399
ضرورت‌های شناخت عاشورا

نقش تعیین کننده انتخاب انسان عاشورا، صحنه درگیری دو دیدگاه و دو گونه انتخاب است. «به راستی سال 61 هجری صحنه کشمکش سختی میان دو اراده و آرمان بوده است. یکی اراده حق و خیر و دیگری اراده شر و طغیان» ...

مکتب فرانکفورت؛ در نوسان میان اثرپذیری از هیدگر و دشمنی با او
23 - مرداد - 1399
مکتب فرانکفورت؛ در نوسان میان اثرپذیری از هیدگر و دشمنی با او

اندیشمندان و نویسندگان سرشناس و دردآگاه مکتب فرانکفورت همواره نیم‌نگاهی به هیدگر و آثار و آرای او افکنده‌اند. توجه و طرز نگرش آنان به هیدگر و آشنایی‌شان با او در یک سطح و اندازه نبوده است. برخی مانند هربرت مارکوزه ...

ضروریات گفتگوی موفق
31 - فروردین - 1399
ضروریات گفتگوی موفق

سعادت دنیوی و اخروی انسان بیش از هرچیز محصول تفکر اوست. چنانکه در حدیث آمده: تفکر یک ساعت، برابر با ارزش هفتاد سال عبادت است. گفتگوی علمی موفق آن است که در باور ما تحول ایجاد کند. این تحول صورت‌های ...

تجمعات؛ افیون انسان
26 - فروردین - 1399
تجمعات؛ افیون انسان

گاه شد‌ت و حدتِ برخی واکنش‌ها معیار مناسبی برای شناخت شدت و وخامت کُنشِ اولیه است. ابعاد بحرانی که کرونا برای بشریت در سرتاسر کره‌ی زمین ایجاد نموده، نوعی واکنش است از سوی آن شعور هوشمند موجود در کائنات، نسبت ...