انگاره دین

بررسی قلمرو دین در نظریه جامعیت بدون مرز
۱۷ - آذر - ۱۴۰۰
نگاهی به نگره‌های قلمرو دین: بخش دوم
بررسی قلمرو دین در نظریه جامعیت بدون مرز

پرسش از نسبت دین و عقل انسانی در قالب طرح مسئله عقل پذیری و یا عقل ستیزی دین، از دیرباز محل تأمل اندیشمندان مختلف بوده است، اما امروزه مقوله نسبت دین و عقل وارد مراحل جدیدی شده و برخی با ...