انگاره ذهنی

مسئلگی مسائل زنان در اسلام
۲ - آذر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب: قسمت یازدهم
مسئلگی مسائل زنان در اسلام

انگاره ذهنی: دین و آموزه‌های دینی منشاء اصلی فروتری زنان است. تبیین شبهه: بخش مهمی از مسائل زنان از دین ناشی می‌شود طبیعی است که دین نه تنها دغدغه مسائل زنان را نداشته باشد بلکه مانع اصلی بروز «مسئلگی» آن در ...