اهل فلسفه

تفکیکیان توانایی و دغدغه مواجهه با فلسفه جدید را ندارند
۱۷ - آبان - ۱۳۹۹
تفکیکیان توانایی و دغدغه مواجهه با فلسفه جدید را ندارند

محمدعلی عبداللهی، دانشیار و عضو هیات‌علمی گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانش‌آموخته دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران است. او در آغاز طلبگی از نزدیک بعضی از بزرگان مکتب تفکیک را نیز درک کرده است. عبداللهی در این گفت‌وگو ...

مناسک با اومانیسم سازگار نیست
۳۱ - شهریور - ۱۳۹۹
مناسک با اومانیسم سازگار نیست

نگاه فلسفی در باب مناسک، حتی مناسک مذهبی - در قیاس با علوم‌اجتماعی- تاکنون به‌ندرت و پراکنده بوده است. گویا فیلسوفان در گذشته و حتی امروز، مناسک را چندان از نظر معرفت‌شناختی مهم نمی‌دانسته‌اند. با توجه به شرایطی که بیماری ...