ایده حکمرانی

 مساله ای به نام ایده حکمرانی
3 - آوریل - 2021
 مساله ای به نام ایده حکمرانی

محسن جبار نژاد، محقق و پژوهشگری‌است که به خاطر ارتباط موثر با بخش‌های فکری رسانه و ارتباط موثر و مستمر با فضای حوزه و دانشگاه دغدغه‌های حوزه اندیشه و موضوعات آن را به‌خوبی می‌شناسد. او در پاسخ به سوالات ما ...