ایران و تجدد

همواره حرکت اجتماعی در ایران را علما ایجاد کرده‌اند
۲۰ - خرداد - ۱۳۹۹
همواره حرکت اجتماعی در ایران را علما ایجاد کرده‌اند

بعد از ورود مدرنیته به کشورهای مختلف جهان خصوصاً کشورهای اسلامی، جریان‌های مختلفی پدید آمدند، برخی خودباخته شدند، برخی به مخالفت برخواستند و برخی به گزینش پرداختند. البته این واکنش‌ها متناسب با تاریخ هم بود، یعنی به تدریج ایجاد شد. ...